Zhao, Yang, ZhangMing Xiao, CaoHong Wen, YuXiao Xin, Bing Liu, ZhuSheng Bi, Chen Cheng, YinLin Xiao, and Gang Xie. 2015. “Effect of Climatic Change and Afforestation on Water Yield in the Rocky Mountain Area of North China”. Forest Systems 24 (1), e014. https://doi.org/10.5424/fs/2015241-06322.