Li, Jing, Xia Li, Qinghua Yang, Yan Luo, Xiangwei Gong, Weili Zhang, Yingang Hu, Tianyu Yang, Kongjun Dong, and Baili Feng. 2019. “Proteomic Changes in the Grains of Foxtail Millet (Setaria Italica (L.) Beau) under Drought Stress”. Spanish Journal of Agricultural Research 17 (2), e0802. https://doi.org/10.5424/sjar/2019172-14300.