Zhao, Jian, Adilet Sugirbay, Fanyi Liu, Yun Chen, Guangrui Hu, Enyu Zhang, and Jun Chen. 2019. “Parameter Optimization of Winnowing Equipment for Machine-Harvested Lycium Barbarum L.”. Spanish Journal of Agricultural Research 17 (2), e0203. https://doi.org/10.5424/sjar/2019172-14449.